Строители

Строителството един от най-важните икономически отрасли на всяка една държава, намиращ се в генетична връзка с Брутния вътрешен продукт. Независимо дали се касае за инфраструктурни проекти, жилищни обекти, офис площи, ВЕИ-та, централи и т.н., основополагащо е за успеха на всеки един строителен предприемач е да бъде подсигурен с правен консултант, тясно специализиран в тази така специфична област. Въпросите, които могат да възникнат са не малко и се простират от разрешения/неподновявания или откази за строеж, данъчни, застрахователни и трудови въпроси, събиране на вземания и много, много други. Не са малко строителите, които поради обема, обхвата и спецификата на сектора, страдат от злоупотреби на контрагенти, неизпълняващи договореностите или от трети недобросъвестни лица. Тези случаи попадат в диференцирани сегменти на правото, за които също притежаваме необходимите знания и подготовка за успеха при разрешаване на въпроса и максимална помощ на сторителите.

Следва да се подчертае, че „Инвиктус Консулт” ЕООД разработва договорни условия за сторителство по международни признатите стандарти на ФИДИК. Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC) е публикувала четири типови форми на договори в областта на строителството:

 • “Договорни условия за строителство” /т. нар. “Червена книга”/, която е приложима за строителни и инженерни работи по проект, осигурен от Възложителя /Инвеститора/ или от неговия представител – Инженера. В съответствие с обичайното регламентиране на този вид договори, Изпълнителят извършва Работите съобразно проекта на Възложителя. Независимо от това, Работите могат да включват елементи, проектирани от Изпълнителя, като граждански, механични, електро- и/или строителни дейности.
 • “Договорните условия за  строителство на енергийни и промишлени обекти при проектно осигуряване от страна на Изпълнителя” /т. нар. “Нова жълта книга”/ се препоръчват за осигуряването на електро- и/или машинно оборудване и за проектиране и изпълнение на строителна или инженерингова дейност. Характерно за тази стандартна форма на договор е проектирането и осигуряването  на материали, оборудване и/или осъществяването на комбинация от електро-монтажни, технологични и строителни дейности с промишлен или граждански характер, от Изпълнителя, съгласно Изискванията на Възложителя.
 • “Договорните условия за инженеринг, доставка и строителство “до ключ” за EPC  Turnkey Projects /т. нар. “Сребърна книга”/ се препоръчват в случаите, когато една от страните поема цялата отговорност за проектирането и изпълнението на даден инженерингов проект. Типично за тази регламентация е цялостното реализиране на инженеринговата, изпълнителската и строителна дейности, извършването на всички основни дейности и изграждането на предвидените инсталации. Обектът се предава завършен,  готов за ползване /при “завъртане на ключа”/. Изборът на този тип договори обикновено е предмет на преговори между страните.
 • “Кратка форма на договора” /т. нар. Зелена книга/, е приложима най-вече  за строителни или инженерингови дейности на обекти с относително по-ниска стойност. В зависимост от вида на дейностите и условията тази форма е подходяща и за проекти с по-висока стойност, особено за относително елементарни по своя характер проекти с повтарящ се характер или които се изпълняват за сравнително кратки срокове. Обичайната регламентация на тези договори включва: Изпълнителят изпълнява работите съгласно осигурения от Възложителя проект или неговия представител /ако такъв е налице/, но тази форма също така е препоръчителна за случаите, включващи  проектиране от Изпълнителя на граждански, механични, електро- и/или строителни дейности.

Услугите, които предлагаме за сторители са  следните:

 • Изготвяне и договаряне на договори за проектиране и строителство и за резлизиране на проекти;
 • Клаузи и договаряния за етапни плащания;
 • Административни процедури от всякакъв характер, включително обжалване на административни актове и наказателни постановления;
 • Събиране на вземания;
 • Данъчни консултации;
 • Kонсултации в областта на международните строителни договори, базирани на Договорните условия на Международната федерация на инженерите- консултанти –  ФИДИК и договори за инженеринг, доставка и строителство (EPC contracts) и тяхното съответствие със спецификите на българското строително право;
 • Привеждане в съответствие на договорите за строителство със законовата рамка;
 • Процесуално представителство всички държавни, общински и съдебни органи.