Дистанционен Правен Съветник

Застрахователното право е сфера осигуряваща комепенсации на пострадалите или потърпевши /но не само, тъй като и трети лица могат да се ползват от определени застраховки при различни поводи/ при едни особени и непредвидени обстоятелства наричани още застрахователни събития, които могат да бъдат най-различен характер. Относимият нормативен акт е „Кодекса за застраховането” уреждащ не само различните видове застраховки, но и методологията за издаване и отнемане на лицензии на застрахователи и презастрахователи, тяхното преобразуване, прехвърляне на портфейли, финансовото им състояние, органите по надзора им и др.

Важно е да се наблегне на наличието на няколко вида задължителни застраховки в България. Специфичният момент при тези застраховки се обуславя от факта, че в Кодекса за застраховането същите са отбелязани, но изброяването им е неизчерпателно, а именно:

 1. Застраховката на автомобилистите – Гражданска отговорност. Тази застраховака урежда отговорността на гражданите и юридически лица, във връзка с притежаваните от тях моторни превозни средства относно причинените имуществени и неимуществени вреди, като следва да се внесе яснота на понятията. Имуществените вреди са тези, които могат да бъдат оценени с пари – Например – вредите причинени върху друго МПС; средствата, които пострадалият е дал за лекарства, престой в лечебно заведение и други медицински раходи, вреди приченени върху чуждо имущество и като цяло всичко, което може да бъде дадена парична стойност. Неимуществените вреди са тези, които не могат по абсолютно никакъв начин да бъдат оценени по стойностен показател. Това са най-вече физическите болки и страдания /възможно е и психически/, които потърпевшите от пътно-транспортни произшествия са претърпяли вследствие на събитието. Неслучайно в чл.52 от Закона за задълженията и договорите е записано следното: Обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.
 2. Задължителната застраховка „ЗПОЛОЛУКА” на пътниците в средствата за обществен превоз. Тук се включват всички превозни средства имащи за цел подобен превоз, а именно: релсови превозни средства, тролейбуси и автобуси, летателни апарати, всички видове плавателни съдове, таксиметрови услуги, въжени влекове и линии. Следва да се подчертае обхватът на застраховката, като същата включва не само лицата намиращи се в превозните средства, но и намиращите се в непосредствена близост преди качването или слизането им. Минималната Застрахователната сума при такива непредвидени обстоятелства съгласно чл.476 от Кодеска за застраховането за всяко събитие за всеки пътник е 50 000 лева.
 3. Бегло спомената в Кодекса е Задължителна застраховка „Трудова злополука”. Същата задължава работодателите да застраховат работниците и служителите, чиито труд е оценен с по-висока степен на риск и може да засегне здравето и живота им. Относимите нормативни актове са „Закона за здравословните и безопасни условия на труд” и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска трудова злополука”. Способът и редът, по който се реализира застраховането се определя от Министерския съвет, а застраховката покрива следните рискове: смърт на застрахованото лице, в резултат на трудова злополука; трайно намалена и временна работоспособност, в резултат на трудова злополука.

Други задължителни застраховки са следните, като списъкът е неизчерпателен са: „Застраховка в проектирането и строителството, „Застраховка Отговорност на туроператора”, Застраховка на служителите упражняващи медицинската професия /Съгласно Закона за здравето/ и др.

Kонсултантска къща „Инвиктус консулт” оказва помощ на граждани и търговски дружества по застрахователни въпроси въпроси В тази сфера предлагаме:

Застрахователно право

 • Правна подкрепа при обстоятелства касаещи задължителната застраховка
  Гражданска отговорност” и ПТП;
 • Правно съдействие касаещи злополуки при превоз на пътници в средствата за обществен превоз;
 • Консултации относно трудови злополуки;
 • Съвети по всички видове застраховки – задължителни и незадължителни.
 • Комплексно правно обслужване на Застрахователни дружества и Застрахователни брокери.
 • Комуникация с държавни и общински органи по застрахователни въпроси;
 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по застрахователни дела от всякакъв характер с партнираща Адвокатска кантора.