Договори, книжа и документи за бизнеса

Нашият екип от юристи в „Инвиктус Консулт” предлага изготвянето и проверката на редица договори, споразумения, протоколи, пълномощни, молби и декларации, които са нужни да успешното управление на Вашия бизнес. От изключително важно значение е всички вътрешни, вуншни и други документи да бъдат в съответствие със законовата рамка. Това не само би улеснило функционирането на Вашия бизнес или корпоратина структура, но и би предотвартило евентуални негативни последици от държавни органи, контрагенти, работници и служители. С оглед изложеното от „Инвиктус консулт” виждаме жизненонеобходима потребност всички книжа и документи да бъдат коментирани с юрист, като предлагаме следното:

 

Договори и документи относно управлението на бизнеса

Общо търговско пълномощно

Договори / Споразумения

Пълномощни

Договор за продажба на стоки на консигнация

Договор за изработка на лого

Договор за доставка на стоки

 

Договори и документи, свързани със защита на бизнеса

Патенти

Споразумение за поверителност

Сигнал за нарушение на авторски права в интернет

Споразумение за неизвършване на конкурентна дейност

 

Договори по отношение на работниците и служителите

Заповеди, инструкции, трудови договори, споразумения и всичко останало, касаещо наемане, управление и прекратяване на отношения със служители.

Договор за придобиване на квалификация

Договор за управление на търговско дружество

Допълнително споразумение към трудов договор

Заповед за въвеждане на непълно работно време от работодателя

Заповед за налагане на дисциплинарно наказание Уволнение

Заповед за налагане на ограничена имуществена отговорност

Заповед за отлагане ползването на платен годишен отпуск

Заповед за ползване на платен годишен отпуск

Заповед за разрешаване ползването на неплатен отпуск

Заповед за уволнение поради съкращаване на щата

Заповед за удължаване на работното време

Заповед за установяване на ненормиран работен ден

Заповед на работодателя за отмяна на уволнение

Констативен протокол за установяване на вреди, причинени от служител

Молба за напускане на работа по взаимно съгласие

Назначаване на служител

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя

Предложение за прекратяване на трудов договор

Споразумение за неизвършване на конкурентна дейност

Споразумение за поверителност

Споразумение за прекратяване на трудов договор

Трудов договор

Трудов договор с условие за обучение по време на работата

Трудов договор с условие за стажуване

 

Договори / споразумения свързани със самия бизнес

Договор за аренда на земеделска земя

Договор за влог

Договор за дарение на движими вещи или пари

Договор за дарение на МПС

Договор за еднократна доставка на стоки

Договор за заем за послужване

Договор за заем за потребление

Договор за залог

Договор за замяна (бартер) на стоки

Договор за изработка на лого

Договор за изработка на мобилно приложение

Договор за изработка на рекламни материали

Договор за изработка на уебсайт

Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели

Договор за лицензия на патентовано изобретение

Договор за лицензия на търговска марка

Договор за многократни доставки на стоки

Договор за наем на МПС

Договор за наем на недвижим имот

Договор за ноу-хау

Договор за особен залог

Договор за отстъпване на авторско право

Договор за паричен заем

Договор за поддръжка на уебсайт

Договор за покупко-продажба на дружествен дял

Договор за покупко-продажба на МПС

Договор за поръчителство

Договор за прехвърляне на домейн

Договор за придобиване на квалификация

Договор за продажба на право върху изобретение или полезен модел

Договор за продажба на стоки на консигнация

Договор за продажба на търговска марка

Договор за ремонтни дейности

Договор за счетоводно обслужване между фирма и счетоводител

Договор за текуща сметка

Договор за управление на търговско дружество

Договор за цесия

Допълнително споразумение към трудов договор

Заявление/Предизвестие за прекратяване на договор

Издателски договор

Инвестиционно споразумение

Мениджърски (импресарски) договор

Писмо за намерения

Покупко-продажба на МПС (пакет документи)

Предварителен договор за покупко-продажба на дружествен дял

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Предложение за инвестиране

Приемно-предавателен протокол

Протокол за извършена работа

Протокол за прихващане

Разписка за изплатени суми

Споразумение за интелектуална собственост

Споразумение за неизвършване на конкурентна дейност

Споразумение за поверителност

Споразумение за прекратяване на договор

Споразумение за прекратяване на трудов договор

Споразумение за прихващане на парични задължения

Споразумение за разсрочено плащане

Споразумение за стратегическо партньорство

Тристранно споразумение за встъпване/заместване в дълг

Трудов договор

Трудов договор с условие за обучение по време на работата

Трудов договор с условие за стажуване