Данъчен аспект

Както е казано – две неща са сигурни в този живот, като едното е, че ще плащаме данъци.  Данъчното законодателство реализира специална функция, а иммено заплащането на различните видове налози, респективно данъчни облекчения, както и способите за комуникация с данъчни органи при различни поводи.

Съществуват данъчно задължени лица с диференцирани статути, като ще обърнем специално внимание юридическите лица. При юридическите лица и главно при търговските дружества данъчният отрасъл влияе с по-сериозен интензитет. Все пак при повечето юридически лица са налице работници и служители, за които се дължът съответните налози. Юридически лица регистрирани по ЗДДС са често срещано явление, като търговци с оборот недостигащ минимума за регистрация са рядък слуай, но в никакъв случай не можем да кажем, че липсват. Релевантният закон касаещ печалбата на юридическите лица е Законът за корпоротивното подоходно облагане. Способът по които протичат данъчните процедури са уредени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, който урежда не само начинните по установяване на данъчни задължения, но и на осигурителни такива.

Данъчно-сигурителния контрол се осъществява чрез ревизии и проверки от компетентните данъчни служители към Националната агенция по приходите. При своите проверки данъчни органи са задължени по закон да спазват определи срокове при изпълнението им, като например Ревизионният доклад следва да бъде съставен в 14 – дневен срок от изтичане на срока за извършване на ревизията, като самия ревизонен доклад и последващия ревизионен акт, следва да отговарят на конкретни критерии за тяхната действителност.

Трябва да се подчертае, че данъчната рамка в България е изключително бизнес ориентирана и привлекателна с ниските си данъчните ставки и различните онлайн услуги, които не само намалиха опашките по гишетата, но и имплементираха данъчни механизми актуални за 21 век, каквито несъмнено съществуват в развитите държави в целия Европейски съюз. В сферата на данъчното право в „Инвиктус Консулт” предлагаме следните услуги, но не само:

 • Консултации по данъчни ревизии и проверки;
 • Изготвяне на възражения по ревизионни доклади;
 • Подпомагане относно принудителни административни мерки /ПАМ/;
 • Процедури по прихващия и възстановявания с данъчно-правен аспект;
 • Становища по изменения на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;
 • Процедури за прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица;
 • Обжалване на ревизионни актове по административен и по съдебен ред, както и искания за спиране на изпълнението;
 • Представителство пред публични изпълнители, отговорни за събирането на публични задължения;
 • Изготвяне на искания за отсрочване и разсрочване на публични задължения;
 • Консултации във връзка с режими за данъчни облекчения;
 • Правна подкрепа във връзка със ЗДДС, ЗКПО и Закона за акцизите и данъчните складове;
 • Данъчно планиране във връзка с придобиване на имущество;
 • Данъчна регистрация и представителство пред данъчните органи;
 • Данъчни последствия при търговски преструктурирания и сделки.