Услуги и консултиране в областта на административното право

Услуги и консултиране в областта на административното право

Юристите на „Инвиктус Консулт” представляват и съветват клиентите във всички области на административното право, които са свързани с бизнеса им, като получаване на лицензи и разрешителни, комуникация с национални и общински власти, надзорни и регулаторни органи. Осъществяваме процесуално представителство компетентните съдилища, като Административните съдилища и Върховния административен съд.

Много често собствениците или лицата, на които е възложено управлението на дадена структура се нуждаят от извършването на въпросна административна услуга, която обаче им се струва твърде сложна или не разполагат с човешки ресурс за това. Тук се появяаме ние от „Инвиктус Консулт” нашите редица предложения в сферата на административното право.

 

С какво специалист от нашето дружество може да съдейства:

 • Изготвяне на становище относно възникнал въпрос;
 • Експертна консултация;
 • Съдействие при изготвяне на нужната документация;
 • Представителство пред компетентните органи.
 • Представителство пред държавни и общински органи;
 • Съдействие по искане за издаване на различни видове административни актове;
 • Изпълнение на административни актове и съдебни решения – възможности и последици;
 • Консултации и правни съвети при проверки от държавни и общински органи;
 • Оспорване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация по административен ред , както и по съдебен ред;
 • Обжалване по съдебен ред индивидуални административни актове, заповеди на държавни или общински органи, наказателно постановления и др.;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от КАТ, НАП, Инспекцията по труда, общини, Комисията за защита на потребители, РИОКОЗ, ДНСК, митнически и други органи;
 • Консултиране и съдействие пред административните органи при издаване на лицензионни, разрешителни режими, регистрации;